Contact

Editors office address: Republic of Kazakhstan, Almaty

22, Satbayev str., 050013, 

Support – G. Burshukova, g.burshukova@satbayev.university